آرمیتا رضایی نژاد

40-armita

40-armita-pic

همیشه فکر می کردم پری های دریایی زن هستن ولی این روزها فهمیدم پری های دریایی می توانند مرد هم باشند. شما که با چشم باز و دست بسته به دیدار خدا شتافتید، بله شما؟ قدر دان جانفشانی تان تا همیشه هستم!