فرهاد مجیدی

50-majidi

50-majidi-pic

«به عشق ١٧٥ شهید غواص، ساعت ١٦ میدان بهارستان»